Tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và hải đảo Việt Nam”
Từ ngày 18 - 21/5 sẽ diễn ra Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và hải đảo Việt Nam”, với sự tham gia của đội tuyên truyền lưu động đại diện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo thông tin từ Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và hải đảo Việt Nam” sẽ diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 18 - 21/5. Hội thi gồm các nội dung: Diễu hành xe tuyên truyền, văn nghệ cổ động và triển lãm, tập trung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần quyết tâm bảo vệ biển và hải đảo Tổ quốc…

Theo đó, ở nội dung diễu hành xe tuyên truyền, các đội xe tuyên truyền trang trí cờ, hoa, áp phích, khẩu hiệu… Nội dung triển lãm là sự kết hợp giữa hình thức cổ động trực quan với tuyên truyền miệng, thông qua các tư liệu, hình ảnh, hiện vật tập trung để phản ánh các sự kiện, cuộc sống, lao động thường ngày của nhân dân địa phương...

anh tin bai


Tranh cổ động tuyên truyền về chủ đề biển, đảo Việt Nam. (Ảnh: vhttcs.org.vn) 

 Hội thi nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của biển và đại dương trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội; khẳng định chủ quyền thiêng liêng quốc gia về biên giới và biển đảo Việt Nam; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đồng bộ, tạo điều kiện phát triển văn hóa, là tiền đề định hướng sự hình thành, phát triển hoàn thiện văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Đồng thời, Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và hải đảo Việt Nam” cũng nhằm quảng bá và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các tỉnh, thành phố, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học./.

  • Từ khóa :