Nho Quan: Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2023-2030
UBND huyện Nho Quan (Ninh Bình) vừa ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND xây dựng Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch” giai đoạn 2023-2030.

UBND huyện Nho Quan (Ninh Bình) vừa ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND xây dựng Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch” giai đoạn 2023-2030.

Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch” giai đoạn 2023-2030 nghiên cứu giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mường đối với 7 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện Nho Quan, gồm: Cúc Phương, Kỳ Phú, Phú Long, Quảng Lạc, Yên Quang, Văn Phương và Thạch Bình.

 

 Việc xây dựng Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2023-2030” nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng về vị trí, vai trò của công tác bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng của địa phương.


Đồng thời, nghiên cứu, nhận diện bổ sung, làm rõ hơn những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường. Từ đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp để khôi phục, bảo tồn và phát huy, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường, tạo nguồn lực nội sinh quan trọng trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người, quảng bá du lịch và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Nho Quan.

Đề án được xây dựng trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (dự án số 6) được phê duyệt tại Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các quy định của UBND tỉnh Ninh Bình; đặc biệt gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nho Quan lần thứ XXVII đề ra, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

  • Từ khóa :