Ninh Bình triển khai Đề án “Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”
Nhằm tăng cường năng lực thực thi phòng vệ thương mại để bảo vệ các ngành sản xuất trong nước phù hợp với cam kết quốc tế, từ đó từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập kinh tế quốc tế, ngày 17/11/2021, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Theo đó, Tỉnh tập trung rà soát chính sách thương mại đang vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, hoặc những vấn đề mới phát sinh cần ban hành quy định cho phù hợp,… để đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng vệ thương mại, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các cam kết quốc tế, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và lợi ích của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao nhận thức, năng lực về phòng vệ thương mại của các sở, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn pháp lý; xây dựng, củng cố cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và hiệp hội trong lĩnh vực phòng vệ thương mại; xử dụng, tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định về phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước, trong tỉnh và lợi ích người tiêu dùng.

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch UBND tỉnh yêu cầu việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1659/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” phải thực chất, không chiếu lệ, hình thức và thụ động; đòi hỏi sự năng động, sáng tạo, linh hoạt của cơ quan, đơn vị, sự chung tay vào cuộc tích cực các ngành sản xuất, hiệp hội, doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn pháp lý trong tỉnh; nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới phù hợp với quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; đi vào chiều sâu, đi đôi với hiệu quả đầu tư, gắn liền với quy mô, trình độ phát triển sản xuất của tỉnh ở từng giai đoạn. Chú trọng xây dựng uy tín về sản phẩm bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong tỉnh. Đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập và triển khai các cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế; kịp thời lắng nghe ý kiến và phản hồi của các doanh nghiệp về các vấn đề chính sách, vướng mắc trong phòng vệ thương mại, chủ động đề xuất các định hướng, biện pháp cụ thể để cùng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến, cung cấp đầy đủ, cập nhật các thông tin về phòng vệ thương mại.

Cũng theo Kế hoạch, UBND tỉnh đề ra các giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện liên quan đến việc hoàn thiện pháp luật, chính sách về phòng vệ thương mại; nâng cao năng lực điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực phòng vệ thương mại; đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền về phòng vệ thương mại; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng vệ thương mại. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị có liên quan để triển khai Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” đạt hiệu quả.

Chi tiết xem tại Kế hoạch số 183/KH-UBND của UBND tỉnh về Triển khai Đề án “Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Xem chi tiết Kế hoạch số 183/KH-UBND tại đây.

  • Từ khóa :